Резервати в България

Резерват Сребърна Силкосия с площ от 396,5 ха се намира край село Кости в Странджа планина. Обявен на 29 юни 1933 г, Силкосия е първият резерват в България. Притежава значително растително богатство: 260 вида висши, 16 бр.реликтни и 3 ендемични растения. Създаден преди всичко за съхранение на впечатляващите горски формации от разновъзрастна буково-горунова и чисто букова гора с подлес от зеленика и други вечнозелени храсти. Хотели в Царево

Сребърна е резерват разположен край село Сребърна на 18 км. западно от град Силистра и на 2 км. от река Дунав. Той обхваща ез. Сребърна и неговите околности. Резерватът се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка. Видовете представляващи най-голям интерес са Kъдроглавия пеликан, Бялата чапла, Нощната чапла, Червената чапла, Блестящя ибис, Белия лопатар.

Местността е обявена за резерват през 1948 г. и има охраняема площ от около 600 хектара, както и буферна зона от около 540 хектара. Дълбочината на езерото варира от 1 до 3 м. Има изграден музей с препарирани обитатели на резервата. Около резервата е направена екопътека, построени са беседки и наблюдателни площадки. През 1977 г. е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО, а през 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности (ЮНЕСКО).

Калиакра е резерват разположен на нос Калиакра и околната акватория. Създаден е през 1960 г. и разширен – 1980 г. върху площ от 688 ха, за опазване на характерна степна растителност, обиталищата на белокорместия тюлен (тюлена – монах) и някои видове птици. Тюленът – монах живее единствено по черноморските брегове. Освен в тази част на страната това застрашено от изчезване животно се среща и в района на Маслен нос (на 5 км на североизточно от гр. Приморско). На територията на резервата има много исторически забележителности. На носа се е намирал тракийският град Тиризис, като крепостта продължава да съществува през византийския период и по време на средновековната българска държава. Хотели във Варна

Резерват Камчия Камчия е биосферен резерват, разположен край устието на река Камчия. Създаден е през 1951 г. и по настоящем включва 842 ха за опазване на лонгозната гора, както и някои видове риби, птици и бозайници. Част от територията на резервата периодично се залива с вода, в резултат на което имаме съобщества от влаголюбива растителност. Подобни гори има само в областта Колхида (Грузия) на източния черноморски бряг. Наред с тази растителност, по пясъчните дюни имаме разнообразие от различни псамофитни видове. В резервата Камчия се наблюдава най-богатата растителност в Европа. Камчия Хотели

Атанасовско езеро е резерват разположен върху част от едноименното езеро, северно от град Бургас. Създаден през 1980 г. площта му е 1050 ха. Той се намира на Понтийския миграционен орнитофаунен път. През лятото тук гнездят над 20 000 птици, а през зимата няколко десетки хиляди обитават неговата акватория. Основни животински видове тук са саблеклюн, дебелоклюна рибарка, кокилобегач, стридояд, ням лебед. Хотели в Бургас

Ропотамо е създаден през 1992 г. Разполага се по най-долното течение на река Ропотамо. Резерватът включва в себе си съществуващите преди това природен парк “Ропотамо” (резерват “Водни лилии”), резерватите “Змийски остров”, “Аркутино” и “Морски пелин”. Общата площ днес е 1001 ха. Основна задача е опазването на бялата водна лилия, редица видове растения, птици и др. При вливането на река Ропотамо в Черно море се е образувал лиман, като в него навлиза и морска вода. Има формирани блатисти местности с ясенова гора с лонгозен характер и съобщества от водни лилии. Хотели в Приморско

Узунбужак /Лопушна/ с площ от 2 581,5 ха се намира в землището на село Сливарово. Това е най-големият и представителен биосферен резерват на България. Преобладават дъбовите гори. Тук са представени най-големите по площ възрастни първични букови и буково-дъбови гори в Странджа.

Резерват Витаново Витаново с площ от 754,5 ха се намира между град Малко Търново и село Бръшлян. Отличава се с по-голяма надморска височина /до 650 м/. 40% от горите са източно-букови със средна възраст над 100 г. Установени са 462 вида висши растения. Резерватът има висока консервационна стойност - в него се опазват ефективно популации на 26 терциерни реликти и 9 балкански ендемити. Преобладава средиземноморските флорни елементи. Голямо богатство са карстовите извори в Голямо и Малко Айдере и пещерните образувания /Братанова пещера/.

Средока с площ от 607,8 ха се намира в землищата на град Малко Търново и село Стоилово. Атрактивна територия с много стръмни склонове и скални образувания по десния бряг на река Айдере. Голямо находище на лавровишня и компактни групи от колхидски джел.

Тисовица с площ от 749,3 ха се намира в землището на село Българи. Най-младият резерват на територията на Странджа, обявен на 16.02.1990 с цел запазване на първични източнобукови формации с подлес от вечнозелени храсти - странджанска зеленика, тис. Относително най-слабо повлиян от човешката дейност, този резерват притежава висока стойност на екологическа съхраненост.използван е текстов и снимков материал от wikipedia.org